Ariadne: Resources for Athenaze

Chapter9-1
Reading

H PANHGURIS

meta\ de\ to\ dei=pnon o( Dikaio&polij, a!gete, fhsi/n, a}r' ou) bou&lesqe e)pi\ th\n A)kro&polin a)nabai/nein kai\ ta_ i9era\ qea~sqai;

Go to next page

 

 

 

 

Classical Studies
Cornell College

Last Update: March 25, 2009 2:03 pm
John Gruber-Miller